DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

Dodatek osłonowy w 2024 roku przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot z 2022 roku po ich waloryzacji wskaźnikiem inflacji (14,4%):

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 486,20 dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 657,80 dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to dodatek osłonowy przysługuje w wyższej wysokości:

1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy wniosek o jego wypłatę musi zostać złożony do 30 kwietnia 2024 roku

Wniosek w formie papierowej można otrzymać w siedzibie GOPS w Ostródzie, ul. 11 Listopada 39 pok. 1 i pok.18 (poniedziałek- piątek 7.00-15.00), bądź skorzystać ze wskazanych poniżej dokumentów w formie elektronicznej:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (wzór edytowalny)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska – wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Wypełnione wnioski w formie papierowej można składać w siedzibie GOPS w Ostródzie osobiście (14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 39, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00), bądź przesyłać drogą pocztową.

Wnioski w formie elektronicznej, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, bądź uwierzytelnione profilem zaufanym można przesyłać na adres poczty elektronicznej GOPS: gops@gops.ostroda.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej GOPS: GOPS_Ostroda/skrytka

W przypadku przyznania prawa do dodatku osłonowego, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo w terminie do dnia 30.06.2024 roku