BON ENERGETYCZNY 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, iż realizował będzie w 2024 roku zadanie wypłaty BONU ENERGETYCZNEGO. Bon energetyczny przysługiwał będzie, jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 na osobę w gospodarstwie domowym nie przekroczy: – 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym, – 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokości bonu energetycznego wynosi: jednoosobowe […]

Wypłaty świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców wojennych z Ukrainy jedynie za okres do 30 czerwca 2024 roku

1 lipca 2024 roku wchodzą w życie zmiany do ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jedną z tych zmian jest usunięcie art. 13, na podstawie którego wypłacane jest świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40,00 zł dziennie). Świadczenie […]

PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2024

PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2024 Gmina Ostróda przystąpiła do rządowego Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2024. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Zawarta została umowa pomiędzy Gminą Ostróda reprezentowaną przez Wójta Gminy Ostróda Pana Bogusława Jerzego Fijasa a […]

Ogłoszenie o naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”, Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” – konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gmina Ostróda realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024. W dniu 20.02.2024 r. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas zawarł z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, umowę dotyczącą realizacji przez Gminę Ostróda ww. Programu oraz określenia wysokości i trybu przekazywania przez Wojewodę środków na ten cel.Program […]

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – edycja 2024

Informujemy, że Gmina Ostróda realizuje w 2024 roku wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – edycja 2024 Informujemy, że Gmina Ostróda realizuje w 2024 roku wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028. […]

Gmina Ostróda realizuje projekt dofinansowany z funduszy PFRON

Gmina Ostróda realizuje projekt dofinansowany z funduszy PFRON Informujemy, że Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas zawarł w dniu 27.11.2023 r. umowę  z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą dofinansowania w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” działań w zakresie poprawy dostępności siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. 11 Listopada 39, 14-100 Ostróda. W ramach […]

DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

Dodatek osłonowy w 2024 roku przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Wysokość […]