Dane osobowe

Ogólna polityka prywatności danych osobowych

przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie z siedzibą przy ul. 11-go listopada 39, 14-100 Ostróda, adres e-mail: gops@gops.ostroda.pl.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie powołał Inspektora ochrony danych – Pawła Jastrzębskiego, z którym można się kontaktować w siedzibie Administratora oraz poprzez e-mail: iod@twojerodo.com.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 5. W zakresie i granicach określonym w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Uprawnienia te będą realizowane przez administratora w granicach obowiązujących przepisów prawa.

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji wskazanych wyżej celów.
 3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 4. Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz podmiotom, takim jak: kancelarie prawne, zewnętrzni dostawcy sytemu informatycznego, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. remontowe), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, urzędy skarbowe, firmy ubezpieczeniowe, sądy, prokuratorzy, komornicy, firmy windykacyjne, organy administracji publicznej, policja, straż miejska i inne uprawnione służby.
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.