PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2022

PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2022

Informujemy, iż Gmina Ostróda przystąpiła do rządowego Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2022.
Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.
W dniu 22.03.2022 r. zwarta została umowa pomiędzy Gminą Ostróda reprezentowaną przez Wójta Gminy Ostróda Pana Bogusława Jerzego Fijasa a działającą w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Panią Anną Słowińską
o udzieleniu z budżetu państwa dotacji na dofinansowanie realizacji zdań własnych gminu związanych z rozwojem Rodzinnych Domów Pomocy.
W ramach Modułu I Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2022, budżet państwa udzieli gminie dotacji
celowej w wysokości 71 000 zł (przewidywany koszt całkowity zadania to 190 000 zł).
Moduł I programu:
* dotyczy dofinansowania kosztów, jakie gminy ponoszą w związku
z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy;
* w sytuacji kiedy miesięczny koszt pobytu jest wyższy niż opłaty ponoszone z dochodu mieszkańca, różnicę pokrywa gmina kierująca osobę do rodzinnego domu pomocy, tym samym gmina partycypuje w kosztach pobytu osoby kierowanej do rodzinnego domu pomocy;
* gmina może wnioskować o częściowe dofinansowanie kosztów, jakie co miesiąc ponosi z tytułu kierowania osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych do rodzinnych domów pomocy;
* dofinansowanie dotyczy zarówno pobytu osób po raz pierwszy kierowanych w roku 2022 do rodzinnych domów pomocy, jak również osób skierowanych przed dniem 1 stycznia 2022 r. do istniejących rodzinnych domów pomocy.