Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

https://bip.powiat.ostroda.pl/1495/punkty-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna
mediacja.

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej
sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek
„chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze,
z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc,
masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub
nieodpłatnej mediacji.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?
Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:
• nieodpłatnej pomocy prawnej,
• nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
• nieodpłatnej mediacji,
są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Gdzie uzyskam pomoc?
Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa
obywatelskiego i mediacji w całym kraju.
Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym gdzie jest najbliższy punkt zapytaj:
a) w starostwie powiatowym,
b) w urzędzie gminy,
c) w urzędzie miasta,
lub poszukaj:
d) na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz wpisując
w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy, powiatu lub miasta i miejscowość,
w której punkcie chcesz się zapisać),
e) na stronie internetowej np.ms.gov.pl.

Kto może skorzystać z darmowej pomocy?
Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt duże, składasz
wykonawcy, którego spotkasz w punkcie, pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie
ponieść takich kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wyjątkiem dowodu
osobistego. Wzór oświadczenia da Ci osoba udzielająca pomocy.

Czy jako przedsiębiorca mogę skorzystać z pomocy?
Tak. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną czyli prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś żadnych osób. Aby skorzystać
z pomocy składasz:
a) pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść tych kosztów, oraz
b) oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku, a także
c) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną
pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo
oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Na czym polegają usługi?
Nieodpłatna pomoc prawna
Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania
Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafiła do sądu,
sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa już jest w sądzie, prawnik
pomoże napisać pisma o zwolnienie od kosztów, albo o ustanowienie pełnomocnika z
urzędu, które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w postępowaniu sądowym.

Nieodpłatna porada obywatelska
Doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby dostosować pomoc do
Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też jakie masz:
• prawa – czyli czego możesz się domagać,
• i obowiązki – jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić.
Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym rozwiązaniu problemu,
a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci
krok po kroku go wykonać.

Nieodpłatna mediacja
Jeśli masz z kimś konflikt, możesz zapisać się na mediację. W takim przypadku
mediator będzie pomagał Wam się pogodzić bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić
o sporządzenie projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem,
albo wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej, czy wniosku do sądu
o zatwierdzenie ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji.

Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje zlecone przez sąd oraz
sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfliktu
występuje przemoc.

Czym się różni pomoc prawna od porady obywatelskiej?
Pomoc prawna:
• jest udzielana w momencie, kiedy problem danej osoby jest typowo prawny, m.in.
gdy potrzebne będzie pójście z tym problemem do sądu, na przykład, gdy osoba chce
się rozwieść, ale sama nie jest w stanie napisać pozwu rozwodowego lub gdy
samotna matka chce wystąpić o alimenty i także nie wie jak takie pismo sformułować,
• pomocy prawnej udziela prawnik,
• jeżeli okaże się, że problem danej osoby nie jest tylko prawny, wtedy udzielający
pomocy odsyła daną osobę do miejsca, gdzie może ona stosowną pomoc uzyskać,
np. do poradni psychologicznej, ośrodka pomocy społecznej, czy pogotowia dla ofiar
przemocy w rodzinie.
Pomoc obywatelska:
• może, ale nie musi dotyczyć problemu prawnego. Poradą będzie, na przykład
wskazanie osobie, której zmarł ktoś bliski, do jakiego urzędu powinna się udać, by
załatwić wszystkie potrzebne formalności, jak wydanie aktu zgonu, czy wystąpienie
o zasiłek pogrzebowy,
• porad obywatelskich udziela doradca obywatelski,
• doradca w przypadku stwierdzenia, że problem nie jest wyłącznie prawny, nie musi
odsyłać do innych miejsc, tylko sam może starać się pomóc danej osobie.

Jak można się zapisać na poradę?
a) telefonicznie: każdy powiat prowadzi specjalny numer telefonu do zapisów i
udzielania informacji; numer telefonu jest dostępny na stronach internetowych
powiatów, w tym też Twojego,
b) lub elektronicznie: na podany przez powiat adres e-mail lub na stronie
np.ms.gov.pl/zapisy,
c) lub osobiście: w starostwie powiatowym.
Jak długo będę czekał na poradę?
To zależy od tego jak dużo osób zgłosiło się na poradę. Prawnik lub doradca obywatelski
postarają się przyjąć każdego beneficjenta jak najszybciej.

Wyjątki:
a) z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej
pomocy,
b) kobiety w ciąży zawsze obsługiwane są poza kolejnością.
Co musisz przygotować?
a) Dokument tożsamości: taki jak dowód osobisty, paszport, lub inny dokument
potwierdzający tożsamość; a także
b) dokumenty dotyczące Twojego problemu: jeśli w ogóle takie masz. Nie są one
obowiązkowe. Możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub
mediatorowi o swoim problemie. Jeśli dysponujesz dokumentami, pamiętaj o nich!,
c) Jeśli jesteś samozatrudnionym przedsiębiorcą, przygotuj: wszystkie zaświadczenia
o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc oraz otrzymanej
w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej
pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie.

Co jeśli jestem osobą z niepełnosprawnościami?
Będąc osobą z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się możesz skorzystać
z pomocy:
a) stacjonarnie, czyli w punkcie nieodpłatnej pomocy:
• możesz przyjść na wizytę z osobą, która pomoże Ci dotrzeć do punktu i będzie
pomagać prawnikowi Ciebie zrozumieć, np. może to być osoba bliska, opiekun
lub osoba posługująca się językiem migowym,
• podczas zapisywania się na poradę, możesz poprosić o pomoc tłumacza języka
migowego,
b) możesz też skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu:
• jeżeli ze względu na stan zdrowia nie możesz go opuszczać, np. w szpitalu lub
domu,
• w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się, na
przykład w siedzibie stowarzyszenia pomagającego osobom doświadczającym
trudności w komunikowaniu się,
• lub w miejscu, w którym będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza
języka migowego, np. w budynku starostwa stale współpracującego
z tłumaczem języka migowego,
c) osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać także z pomocy w szczególnych
formach:
• po zapisie na wizytę, prawnik lub doradca obywatelski skontaktuje się z Tobą.
Może udzielić Ci pomocy telefonicznie, za pośrednictwem komunikatora
internetowego (np. Skype) lub przez wiadomość e-mail. Forma udzielenia
pomocy musi być wcześniej uzgodniona z pracownikiem starostwa
powiatowego lub urzędu miasta,
• konieczne jest pozostawienie danych kontaktowych do siebie, takich jak
numer telefonu lub adres e-mail.

Jak wygląda pomoc w czasie epidemii COVID-19?
W 2021 roku powrócił tryb stacjonarny udzielania porad, ale nadal w związku ze
stanem epidemii nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja mogą
być udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, czyli
telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu innych
komunikatorów internetowych, np. rozmowy wideo.
Uwaga! Jeżeli porada udzielana jest zdalnie, nie musisz składać żadnych oświadczeń
wymienionych wcześniej!

Edukacja prawna
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat praw i obowiązków, poszukaj wydarzeń
organizowanych w Twoim powiecie. Na takich wydarzeniach omawiane są problemy
zgłaszane w punktach nieodpłatnej pomocy w danym powiecie. Prowadzą je organizacje
pozarządowe na co dzień obsługujące mieszkańców w punktach porad.
Szukaj: wykładów, warsztatów, kampanii społecznych, a także opracowań
informatorów i poradników, spotkań osobistych, audycji w lokalnych mediach, webinariów
albo podcastów i filmików zamieszczanych w Internecie.
Najczęściej takie wydarzenia odbywają się w bibliotekach, szkołach, miejscach
aktywności lokalnej lub klubach pracy.
Informacje o nadchodzących wydarzeniach edukacyjnych organizowanych w okolicy
oraz bezpłatne materiały, jak broszury czy biuletyny są dostępne w starostwie powiatowym,
np. pod numerem telefonu wyznaczonym do zapisów na wizyty, czy na stronie
internetowej powiatu.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

Dodaj komentarz