Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gmina Ostróda realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024.

W dniu 20.02.2024 r. Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas zawarł z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, umowę dotyczącą realizacji przez Gminę Ostróda ww. Programu oraz określenia wysokości i trybu przekazywania przez Wojewodę środków na ten cel.
Program finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wysokość przeznaczonych na realizację Programu to kwota 308 856,00 zł.
Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnoprawnością na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, dążenie do poprawy ich funkcjonowania w środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb.
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Usługi asystenckie nie mogą zastępować usług opiekuńczych, a jedynie je uzupełniać.
Usługi asystenckie realizowane w ramach Programu adresowane są do zamieszkujących na terenie Gminy Ostróda i wymagających wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu  w życiu społecznym:

 1. Osób z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm.).
 2. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Osoby chcące skorzystać z Programu zgłaszają się na podstawie karty zgłoszenia do programu (plik do pobrania) wraz z:

 • deklaracją udziału w Programie,
 • kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • klauzulą informacyjną RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,
 • klauzulą informacyjną RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Do karty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego, jeżeli taki jest ustanowiony.
Dokumenty opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata lub opiekuna prawnego należy w terminie do 14.03.2024 roku złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. 11 Listopada 39, 14-100 Ostróda, w godzinach urzędowania Ośrodka (poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00), przesłać za pośrednictwem operatorów pocztowych ( za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Ośrodka), bądź też przesłać m na adres skrzynki podawczej ePUAP ośrodka: /GOPS_Ostroda/skrytka (dokumenty przesłane w postaci elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).
Złożenie karty zgłoszenia do Programu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do Programu. Wyboru uczestników Programu dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora GOPS w Ostródzie.

Do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia do Programu
 2. Deklaracja uczestnictwa w Programie
 3. Klauzula informacyjna RODO MRiPS
 4. Klauzula informacyjna RODO GOPS
 5. Regulamin rekrutacji i udziału w Programie