Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – edycja 2024

Informujemy, że Gmina Ostróda realizuje w 2024 roku wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2024–2028 – edycja 2024

Informujemy, że Gmina Ostróda realizuje w 2024 roku wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży (moduł 1) oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych (moduł 2) z terenu Gminy Ostróda.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Prawo do wsparcia w ramach Programu ustala się w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza
200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

  • 1 552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 200,00 zł dochodu na osobę w rodzinie w przypadku osób w rodzinie.

Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie.

W dniu 26 lutego 2024 roku Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas zawarł umowę z Wojewodą Warmińsko–Mazurskim dotyczącą udzielenia przez budżet państwa wsparcia finansowego na realizację Programu w 2024 roku. W dniu 21.06.2024 roku podpisany został aneks do ww. umowy zwiększający wysokość wsparcia finansowego z budżetu państwa.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2024 roku – 238 069,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 190 455,00 zł;

- środki własne gminy – 47 614,00 zł.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
  2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881),
  3. Uchwała Nr LXXIV/568/2023 RADY GMINY OSTRÓDA z dnia 30 października 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2023 r. poz. 5509)
  4. Uchwała Nr LXXIV/569/2023 RADY GMINY OSTRÓDA z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2023 r. poz. 5510)
  5. Uchwała Nr LXXIV/567/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.1296),