PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2023

PROGRAM ROZWOJU

RODZINNYCH DOMÓW POMOCY – edycja 2023

 Gmina Ostróda przystąpiła do rządowego Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2023.

Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Zawarta została umowa pomiędzy Gminą Ostróda reprezentowaną przez Wójta Gminy Ostróda Pana Bogusława Jerzego Fijasa
a działającą w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Panią Anną Słowińską o udzieleniu z budżetu państwa dotacji na dofinansowanie realizacji zdań własnych gminu związanych z rozwojem Rodzinnych Domów Pomocy.

W ramach Modułu I Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2023, budżet państwa udzieli gminie dotacji
celowej w wysokości 44 230,00 zł (przewidywany koszt całkowity zadania to 120 581,00 zł).

Moduł I programu:

  • dotyczy dofinansowania kosztów, jakie gminy ponoszą w związku
    z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy;
  • w sytuacji kiedy miesięczny koszt pobytu jest wyższy niż opłaty ponoszone z dochodu mieszkańca, różnicę pokrywa gmina kierująca osobę do rodzinnego domu pomocy, tym samym gmina partycypuje w kosztach pobytu osoby kierowanej do rodzinnego domu pomocy;
  • gmina może wnioskować o częściowe dofinansowanie kosztów, jakie co miesiąc ponosi z tytułu kierowania osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych do rodzinnych domów pomocy;
  • dofinansowanie dotyczy zarówno pobytu osób po raz pierwszy kierowanych w roku 2023 do rodzinnych domów pomocy, jak również osób skierowanych przed dniem 1 stycznia 2023 r. do istniejących rodzinnych domów pomocy.

Dodaj komentarz