Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, realizacja w 2023 roku

W 2023 roku, podobnie jak w latach poprzednich, realizowany jest

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się
w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki może być realizowana w formie zakupu posiłków. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Prawo do posiłku ustala się na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza:

1) w okresie od 01 stycznia do 17 lutego 2023 roku:

150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

– 1 051,50 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 792,00 zł dochodu na osobę  w rodzinie w przypadku osób w rodzinie.

2) w okresie od 18 lutego 2023 roku:

200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

– 1 552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1 200,00 zł dochodu na osobę  w rodzinie w przypadku osób w rodzinie.

Pomoc przyznaje się na wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego).Po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego wydawana jest decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),
  2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007, M.P. z 2022 r. poz.1287),
  3. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2019 r. poz.287),
  4. Uchwała Nr LXIII/478/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2023 r. poz.789),
  5. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności  osobom objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2019 r. poz.286),
  6. Uchwała Nr LXIII/479/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2023 r. poz.790)
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.1296),

Dodaj komentarz