Nabór na stanowisko kierownicze 21.10.2022 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Działu Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Liczba osób do zatrudnienia: 1

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 39,

14-100 Ostróda

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: polityka społeczna, nauki o rodzinie, socjologia, praca socjalna, pedagogika.
 4. ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 5. pięcioletni staż pracy zawodowej, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku  specjalisty pracy socjalnej,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. znajomość przepisów prawa w szczególności w zakresie ustaw o: pomocy społecznej, samorządzie gminnym, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ochronie zdrowia psychicznego, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, o rachunkowości, finansach publicznych, o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 9. nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. predyspozycje do kierowania zespołem pracowników, predyspozycje osobowościowe tj. umiejętność budowania dobrych relacji ze  współpracownikami, umiejętność samodzielnego organizowania stanowiska pracy,  umiejętność delegowania zadań, wysoka kultura osobista;
 2. znajomość obsługi komputera ,
 3. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie realizowanych zadań,
 4. umiejętność analizy dokumentów, sporządzania pism urzędowych oraz decyzji,
 5. dyspozycyjność.

f)   odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność
i otwartość,

g) prawo jazdy kat. B;

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. bezpośredni nadzór nad prawidłową pracą  podległych pracowników socjalnych
2. ustalanie zastępstw za czas nieobecności pracowników działu;
3. nadzór nad właściwym załatwianiem indywidualnych spraw klientów Ośrodka z
zakresu merytorycznego Działu;
4. kontrola prawidłowości dokumentacji sporządzanej przez pracowników Działu oraz
pracy terenowej podległych pracowników;
5. organizowanie narad i odpraw służbowych z pracownikami, poświęconych omawianiu
i rozliczaniu zadań Ośrodka oraz wydawanych poleceń służbowych w ramach
nadzorowanego działu;
6. nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie, monitoring poprawności prowadzenia niebieskich kart, udział w grupach
roboczych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin w tym kierowanie do ośrodków wsparcia i innych;
7. koordynacja działań związanych z diagnozowaniem, nadzorowaniem, monitoringiem i
opiniowaniem w sprawie sytuacji rodzin zagrożonych odebraniem dziecka oraz
rodzin, którym władza rodzicielska została ograniczona;
8. koordynacja i nadzór nad wykonywaniem zadań przez asystentów rodziny;
9. zapewnienie udziału w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka
przebywającego w pieczy zastępczej;
10. nadzór nad korespondencją dotyczącą środowisk, w których prowadzona jest
interwencja i praca socjalna;
11. inicjowanie działań zmierzających do wprowadzenia nowych form pomocy, a także
określanie metod pracy służących efektywności realizowanych zadań zgodnie
z obowiązującym standardem pracy socjalnej i przepisami prawa;
12. współudział w interwencjach w środowisku;
13. monitorowanie efektów działań w pracy z rodziną przez poszczególnych pracowników
kierowanego Działu;
14. współdziałanie w realizowanych projektach systemowych;
15. monitoring spraw związanych z przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych
niezbędnych do postępowań w związku z realizacją ustawy o świadczeniach
rodzinnych i wychowawczych.
16. nadzór nad prowadzeniem rejestrów związanych z merytoryczną pracą Działu;

17. zapewnienie szkoleń zawodowych superwizji i doradztwa metodycznego
pracownikom socjalnym oraz innym pracownikom kierowanej komórki;
18. udział w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań;
19. współdziałanie z Dyrektorem, Kierownikiem Działu Świadczeń i Głównym Księgowym

przy opracowywaniu planu  finansowego jednostki;
20. podejmowanie działań w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej;
21. zgłaszanie Dyrektorowi uwag w zakresie organizacji i jakości pracy w OPS;
22. współudział w opracowywaniu oceny zasobów pomocy społecznej, lokalnych
programów osłonowych i gminnych wynikających z przepisów prawa i potrzeb
pomocy społecznej.

23) koordynowanie działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie w Gminie Ostróda oraz realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,

24) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora Ośrodka,

25) zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. miejsce pracy: budynek piętrowy, nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 3. praca administracyjno -biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób             niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie wyniósł poniżej       6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem pracy zawodowej,
 3. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 8. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie).
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Gminnego Ośrodka     Pomocy Społecznej w Ostródzie w pok. nr 18 lub przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej ul. 11 Listopada 39, 14- 100 Ostróda w zamkniętych kopertach z   dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownik Działu Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej”  w terminie do dnia: 31.10.2022 r.,  do godz. 1500 (uwaga liczy się data wpływu do GOPS w  Ostródzie).

Oferty, które wpłyną po określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 1. Inne informacje:

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Prosimy dodać klauzulę:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z    przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji  podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych.”

 

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Ostródzie. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy  kwalifikacyjnej, kandydaci otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP  http://gopsostroda.naszbip.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka    Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Ostródzie

Anna Zgrzebska

 

Oświadczenia

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych

Dodaj komentarz