BON ENERGETYCZNY 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, iż realizował będzie w 2024 roku zadanie wypłaty BONU ENERGETYCZNEGO.

Bon energetyczny przysługiwał będzie, jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 na osobę w gospodarstwie domowym nie przekroczy:

- 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
- 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości bonu energetycznego wynosi:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe – 300 zł
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 400 zł 
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 500 zł 
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 600 zł

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane jest energią elektryczną i zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 1 kwietnia 2024r. (bądź po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków po raz pierwszy) wysokości bonu energetycznego wynosi:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe – 600 zł
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 800 zł 
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 1000 zł 
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1200 zł

W przypadku bonu energetycznego obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” tj. świadczenie będzie przyznawane nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, minimalna kwota bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł. W przypadku gdy wysokość bonu ustalona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę jest niższa niż 20zł, bon energetyczny nie przysługuje.

Bon energetyczny za okres od 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wypłacany jest jednorazowo.

WNIOSKI O WYPŁATĘ BONU ENERGETYCZNEGO MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE OD 1 SIERPNIA 2024 R. DO 30 WRZEŚNIA 2024 R.
Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:

  • w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Ostródzie (14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 39, w pokoju nr 1 na parterze)
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej GOPS: /GOPS_Ostroda/skrytka

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten będzie przyznany temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Formularz wniosku będzie dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz w formie elektronicznej pod poniższym linkiem.

wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego (pdf)
wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego (docx)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859).