Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak
i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się
w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki może być realizowana w formie zakupu posiłków. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Prawo do posiłku ustala się na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

– 1164,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 900,00 zł dochodu na osobę  w rodzinie w przypadku osób w rodzinie.

Pomoc przyznaje się na wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego).
Po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego wydawana jest decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy